ההזדמנות שלך לקריירה בהייטק נמצאת לפנייך!

  אני מאשר/ת קבלת דיוורים ישירים ודברי פרסומת ממכללת Net4U בכפוף למדיניות הגנת הפרטיות

   הזן את הפרטים והורד את הסילבוס

   אני מאשר/ת קבלת דיוורים ישירים ודברי פרסומת ממכללת Net4U בכפוף למדיניות הגנת הפרטיות

   לקבלת הסילבוס בוואטסאפ

   תקנון net4uc.com

   • כללי:
     1. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין האתר. התקנון כתוב בלשון זכר אך פונה אל שני המינים באותה מידה.
     2. net4uc.com (להלן: "העסק") רשאי בכל עת, על פי שיקולו דעתו הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
     3. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו') כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
     4. בשימוש המשתמש באתר הוא מאשר כי קרא תקנון זה וכי הסכים לתנאיו. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מן התנאים האמורים עליו להימנע מגלישה ושימוש באתר לאלתר.
     5. העסק והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים והשירותים המוצעים בו, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והעסק, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
     6. טעות סופר בתיאור השירותים לא תחייב את העסק.
     7. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר ו/או לעשות שימוש באתר שאינו טבעי ו/או סביר למבקר.
   • הזמנה באתר
    1. על המזמין להיות בן 18 וכשיר משפטית לבצע פעולות מחייבות.
    2. על מנת לבצע רכישה של שירותים ו/או קורסים מקוונים באתר, על המזמין לבצע רישום באמצעות טופס הרשמה מקוון.
    3. כל אדם, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק  ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: "המזמין").
    4. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
    5. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
    6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסק יהא רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
   5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

    

   • רכישת הרצאות ו/או קורסים מקוונים באתר
   1. רכישת תכנים ובכללם קורסים מקוונים תתבצע באמצעות בחירת הקטגוריה הרצויה, וכן בחירת המסלול הרצוי, כאשר בהמשך יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני.
   2. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
   3. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
   4. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
   5. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: "ההזמנה") עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי באופן סופי, תפתח למזמין ההרשאה והגישה לצפייה בתכנים כאמור להלן.
   6. לאחר השלמת ההזמנה, תשלח אל תיבת הדואר האלקטרוני של המזמין שם משתמש וסיסמא, באמצעותם יקבל גישה למערכת ותפתח לו הרשאה איתם יוכל לצפות בקורס המקוון לפרק זמן של שנה. 
   7. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
   8. העסק רשאי לשנות את מחירי המסלולים ו/או הקורסים מעת לעת כפי שימצא לנכון ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
   9. הקורסים הנרכשים הינם לשימוש האישי בלבד של המזמין, והוא אינו רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא למטרה זו בלבד. המזמין אינו רשאי לאפשר גישה לאחרים לקורסים או למסור את פרטי המשתמש והגישה, אינו רשאי להוריד או להעתיק את הקורסים או חלקים מהם, או כל מידע המצוי בהם.

    

   • ביטול רכישה מצד המזמין
   1. עקב האפשרויות הרבות אשר ניתנות בפני המזמין להוריד ו/או להעתיק ו/או להשתמש בתכנים מיד עם רכישתם, וכן מאחר והמידע והתכנים המקוונים מהווים "חומר מחשב" ו/או "מידע" כהגדרתם בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, הרי שאין תחולה לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 לעניין ביטול עסקה בגין רכישת הקורסים המקוונים ו/או יתר השירותים המוצעים, ולכן לא ניתן לבטל את הרכישה לאחר ביצועה ו/או לקבל כל החזר.
   2. בכל מקרה בו יוכח כי המזמין לא ביצע כל שימוש בהרשאה ובגישה אל הקורסים המקוונים, אזי יוכל המזמין לבטל את הרכישה בהתאם לסעיף 14ג.(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 בתוך 14 ימים ממועד הרכישה. רישום מקוון במחשבי העסק כי נעשה/לא נעשה שימוש בגישה ובהרשאה שניתנה למזמין יהווה ראייה מכרעת ובלעדית לעניין ההוכחה הנדרשת בסעיף זה.

    

   • ביטול רכישה מצד העסק
   1. העסק יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק ו/או לבטל כל רכישה ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
   2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והעסק ימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם ככל ששולם.
   3. למעט בגין השבת סכום הרכישה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

    

   • אחריות: 
   1. באתר מוצג מידע ותכנים שונים, ואלה מוגשים אל המשתמש AS IS.
   2. המידע והשירותים המוצעים באתר אינם אקדמיים, מבוסס על ידע וניסיון אישי של בעלי האתר ו/או מי מטעמם, וכפועל יוצא של האמור ההסתמכות על המידע של התחומים הנסקרים הינו על אחריות המשתמש בלבד, ולפי-כך יש להתייחס אליו בהתאם. 
   3. העסק אינו אחראי כי המידע המוצג בו יהיה שלם ומדויק.
   4. מאחר ומדובר בסביבה מקוונת, הרי שייתכנו שינויים באופן רציפות פעילותו של האתר, בין היתר בשים לב לסוג המכשירים השונים (טאבלטים/ מחשבים/ סמארטפונים וכו'), ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך.
   5. בכל מקרה העסק לא ישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

    

   • זכויות יוצרים:
   1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, מאמרים, תכנים, תמונות, סרטונים הנם רכושם של העסק בלבד.
   2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
   3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (net4uc.com) וכן על עמודי האינסטגרם והפייסבוק הקשורים, וכן על סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של העסק אין לעשות בהם כל שימוש.
   4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לצלם, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים. 
   5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
   6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

    

   • סודיות ופרטיות:
   1. העסק יהיה רשאי להשתמש במידע שנאסף במהלך ביקור המשתמש לאספקת שירותי אתר, זיהוי במהלך כניסות חוזרות לאתר, תפעול ופיתוח האתר, ניתוח מידע סטטיסטי ושיפור השירותים והתכנים שהאתר מציעה באתר.
   2. משתמש המעוניין לקבל שירותים מהעסק, יוכל להשאיר פרטים אישיים באמצעות הטופס המקוון הנמצא באתר. 
   3. מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס המקוון ושליחתם מהווה להסכמה מצד המשתמש ולמתן הרשאה לעסק לפנות אליו בדיוור ישיר באמצעות הפרטים שמסר ו/או למסור את פרטיו אל גורמים מקצועיים בתחומים בהם.
   4. כל פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של העסק, והעסק לא יעביר או יעשה שימוש בפרטיו האישיים של המשתמש זולת לשם אספקת השירותים אותם ביקש.
   5. למרות האמור לעיל, העסק יהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי העסק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
   6. העסק יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
   7. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העסק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק.
   8. העסק יהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" ("cookies") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
   9. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של העסק ו/או הנובעים מכח עליון, העסק לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעם המשתמש עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

    

   • דין ושיפוט:
   1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

    

    

    

   דילוג לתוכן